دسته‌ها
درخت نخل

پالم بادبزن

تصاویری از پالم بادبزنی

آناتومی درخت های هم خانواده نخل در یک نگاه

آیا نخل های فن چینی به آفتاب نیاز دارند؟

آیا نخل های فن در سایه امکان رشد دارند؟

نخل های فن تا چه میزان به آفتاب نیاز دارند؟

آیا درختان خرما بادبزنی با نور اطاق و بدون نور خورشید می توانند زنده بمانند؟

درخت فان پالم تا چه اندازه رشد می کند و بزرگ می شود؟

آیا برگ سبز پالم بادبزن که زرد شده است ممکن است دوباره سبز شود؟

آیا هرس کردن برگ زرد پالم واشنگتنی کار درستی است؟

بهترین کود برای درخت پالم بادبزنی چیست؟

تکثیر نخل واشنگتونیا به چه صورت می باشد؟

آفات و بیماری های نخل واشنگتونیا چه ها می باشند؟

هرس نخل واشنگتونیا به چه صورت انجام میشود؟

آبیاری چقدر در نخل واشنگتن اهمیت دارد؟

خاک مطلوب برای پالم بادبزن چه خاکی است؟

آیا نگهداری نخل بادبزنی در گلدان برای همیشه ممکن است؟

بذر نخل بادبزن یا همان پالم واشنگتن چه شکلی است؟

نخل ماداگاسکار را با نخل واشنگتن مقایسه کنید؟

پاجوش چیست؟

به چه خاکی گاورو می گویند؟

پاجوش را چطور باید جدا کرد؟

پاجوش بعد از چند وقت به ثمر می رسد؟

مالچ چیست؟

چگونه درختان نخل را در زمستان محافظت کنیم؟

روش های محافظت از درختان نخل در زمستان چیست؟

میزان تحمل سرما برای نخل بادبزن تا چه حد است؟

ترکیبات کود مخصوص نخل واشنگتن چیست؟

از چه کودهایی نباید برای نخل بادبزن استفاده شوند؟

نخل بادبزنی چه زمانی و چه مقدار کود دهی شود؟

نمک اپسوم چیست؟

نمک اپسوم از چه ترکیباتی تشکیل شده است؟

چقدر نمک اپسوم روی درختان خرما می ریزید؟

چطور نمک اپسون را برای درختان نخل مورد استفاده قرار دهیم؟

چرا علیرغم استفاده از کود نخل با کیفیت، برگ درخت نخل من زرد میشود؟

چگونه می توان پتاسیم را به درخت خرما اضافه کرد؟

درختان نخل را بهتر است کی کود دهی کرد؟

چرا هرس درختان را در زمستان انجام می دهند؟

 بهترین زمان سمپاشی درختان میوه چه وقت است؟

علل انتخاب زمان سمپاشی در اواخر زمستان یا اوایل بهار چیست؟

چه آثاری اثر کمبود منگنز در نخل بادبزنی ایجاد می کند؟

چه نقش مهمی عنصر منگنز در گیاهانی مثل نخل بادبزنی دارد؟

چگونه می توان منگنز را به گیاهان نخل تزریق کرد؟

مسمومیت با منگنز در گیاهانی مثل نخل بادبزنی چه علائمی دارد؟

برای پرورش ماداگاسکار چه چیزهایی را باید بدانیم؟

چطور یک درخت خرما می تواند رشد سریعی داشته باشد؟

چطور از شوک به ریشه زمان جابجایی نشاء نخل جلوگیری کنیم؟

چگونه نشاء را به خاک منتقل کنیم؟

علائم استرس آب در نخل واشنگتن چیست؟

نحوه کاشت بذر نخل بادبزنی به چه صورت می باشد؟

بهترین خاک برای بذر نخل واشنگتن چیست؟

گرده نخل چیست و چه خواصی دارد؟

چرا بی هیچ دلیلی نخل بادبزنی من خشک شده؟

عمق ریشه درخت پالم بادبزنی تا چه حد است؟

آیا ریشه درخت خرما بدون تنه دوباره رشد می کند؟

آیا درختان نخل می توانند به سیمان آسیب برسانند؟

آیا ریشه درختان نخل می توانند باعث ترکیدگی یا پوسیدگی لوله ها شوند?

آیا پالم واشنگتن را بصورت ریزم می توان تکثیر کرد؟

آیا ریشه های نخل واشنگتن در برابر سرما مقاوم هستند؟

چرا برگ چرا برگ نخل واشنگتن باریک و دراز می شود؟

برای رشد بهتر نخل واشنگتن آیا می توانم آن را با آبمیوه تغذیه کنم

راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت در خت های نخل

اگر به دنبال کتابی بدین منظور هستید و قصد هم ندارید هزینه ای بپردازید پیشنهاد من کتاب فوق العاده خواندنی:راهنمای فنی کاشت، داشت و برداشت خرما

است این کتاب را می توانید از لینک: تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی – سازمان تحقیقات دریافت کنید.

برای نمونه من این بخش از کتاب را برایتان انتخاب کردهام:

نخـل خرمـا گیاهی تک لپه

آناتومی درخت نخل در یک نگاه

جنس و 1500 گونه است. یکی از مهمترین جنسهای این خانواده
جنـس Phoenix اسـت کـه 12 گونـه دارد و همـه آنهـا بومی
مناطق گرمسـیری و نیمهگرمسـیری هسـتند. یکی از این گونهها،
3 اسـت.
نخل خرمای معمولی
بـا توجـه بـه تکلپه بـودن خرمـا، این گیـاه فاقد ریشـه اصلی
اسـت. سیستم ریشـه در نخل خرما، افشان و ریشه آن مشابه ریشه
گیاه ذرت، فیبری اسـت. ریشـه های ثانویه از ریشههای اولیه بذری
منشـعب میشـوند و خود تولید ریشه های جانبی بعدی می‌کنند که
تقریبا دارای قطر یکسـان در سراسـر طولشان هسـتند. به طورکلی
ریشـه های نخـل خرمـا مطابق شـکل 1 بـه چهار منطقـه مختلف
تقسیم میشوند:

منطقـه ۱ .این ریشـه ها در اطـراف قاعده نخـل و تا عمق 25
سـانتیمتری وجـود دارنـد و حداکثر تـا فاصله 5/0 متـری از نخل
پراکنده اند. رشـد این ریشه ها به سمت بالا است، زمینگرایی منفی
دارنـد و نقش تنفسـی ایفا می‌کنند.
منطقـه 2 .این منطقه وسـیع، اسـت. بخش اعظم ریشـه های
اولیه و ثانویه را شـامل میشـود. این ریشـه ها در عمق 9/0 تا 5/1
متر گسـترش مییابند و به طور جانبی تا خارج از سایهانداز چتر گیاه
یافت میشوند. این ریشه ها، در مواردی حتی تا فاصله 5/10 متری
از گیاه نیز دیده میشـوند. پاجوشهای جوان، ریشـه های خود را در
منطقه دو و سـپس منطقه سـه گسترش میدهند. یک سال پس از
کاشـت، ریشـه ها میتوانند تا عمق یک متری گسترش یابند اما در
سـال دوم، حتی تا عمق دو متری نیز نفوذ می‌کنند.
منطقه 3 .اهمیت این منطقه بسـتگی به روش کاشـت و عمق
آب تحت الارضـی دارد. ایـن ریشـه ها اغلـب در عمـق 5/1 تا 8/1
متری یافت میشـوند.
منطقــه 4 .بخــش اعظــم ریشــه های ایــن منطقــه بــه
ســطح آب تحت الارضـی بســتگی دارد. در خاکهــای
کم عمـق، ریشـه های منطقـه 3 و 4 در هـم آمیختـه میشـوند.
درصورتی‌کــه ســطح آب تحت الارضـی پائیــن باشــد، ایــن
ریشــه ها بــه عمــق بیشــتری نفــوذ می‌کننــد.

آیا نخل های فن چینی هم به آفتاب نیاز دارند؟

نخل بادبزن چینی چه میزان به آفتاب نیاز دارد؟

نخل بادبزن شما اگر از نوع چینی باشد با نور غیر مستقیم روشن بهترین عملکرد را دارد. اما این برای تمام انواع دیگر پالم های بادبزن صادق نیست

نخل بادبزن چینی، قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور مستقیم خورشید برگ هایش را می سوزاند. نور متوسط بهترین انتخاب برای یک پالم بادبزن چینی است، و از قرار دادن مدام آن در مکان های کم نور اجتناب کنید، زیرا رشد آن کند می شود. نخل بادبزن چینی خود را زمانی آبیاری کنید که 50 تا 75 درصد بالای خاک خشک است.

آیا نخل های فن در سایه امکان رشد دارند؟

آیا نخل های بادبزن در سایه امکان رشد دارند؟

آیا نخل های فن در سایه امکان رشد دارند؟

نخل بادبزنی اروپایی چندان آفتاب دوست نیست و بر خلاف نوع واشنگتنی آن در نیمه آفتاب و نیمه سایه رشد می کند.

در حالی که در سایه کندتر رشد می کند،اما شاخه ها کمی بزرگتر از زمانی که با نور خورشید رشد می کنند می شوند. تا بتوانند نور بیشتری جذب کنند.

میزان نور خورشید مورد نیاز نخل های بادبزنی چقدر است؟

یک نخل بادبزن چقدر به خورشید نیاز دارد؟

برخلاف بسیاری از انواع دیگر نخل ها، نخل های بادبزن با حداقل چهار ساعت تابش مستقیم نور خورشید در روز بهترین عملکرد را دارند. یک پنجره رو به جنوب یا غرب بهترین است

خرما بادبزنی با نور اطاق می تواند زنده بماند؟

اکثر نخل های بادبزن نور اطاق را تحمل می کنند (یا بهتر بگوییم به نور آفتاب ترجیح می دهند) و اگر نور مستقیم خورشید بیش از حد دریافت کنند ممکن است در رشد دچار مشکل شوند. این گونه‌ از نخل کم‌نورو و نور غیرمستقیم را به نور زیاد و روشن ترجیح می‌دهند، با این اوصاف می‌توانند نور کمتری را به‌ویژه در ماه‌های زمستان تحمل کنند.

رشد درخت نخل باد بزنی چقدر است و رشد طولی آن چقدر است؟

25 تا 30 متر

از بین نخل های بادبزنی نخل فن مکزیکی گونه‌ای است که به سرعت رشد می‌کند و می‌تواند به ارتفاع 25 تا 30 متر برسد و این مقدار برای مناظر مسکونی معمولی بسیار بلند است.اما نگران نباشید این میزان از رشد طولی در شرایط خیلی خوب زندگی این گیاهان رخ می دهد و در ایران رشد آنبه سختی به 5 متر می رسد.

آیا می توان برگ زرد پالم بادبزن را دوباره سبز کرد؟

متاسفانه برگ زرد پالم بادبزن را نمی توان دوباره سبز نمود

پرگ زرد پالم بادبزن را نمی توان دوباره زرد کرد

و برگی که زرد شده خواه بی آبی یا در اثر کمبود نور یا کمبود منیزیم و کلسیم را شما از دست رفته فرض کنید، اما می توان با رفع محدودیت هایی که موجب زرد شدن برگ شده اند از تکرار آین اتفاق برای برگ های جدید رویش یافته جلوگیری کرد.

نحوه هرس کردن برگ های زرد پالم بادبزن چگونه است؟

اگر بیش از سه روز از نمایان شدن برگ های زرد رنگ روی فان پالم شما گذشته است، این نشانه قطعی است که نخل دارای کمبود مواد مغذی است. اما در هرصورت چه برگ های قدیمی که زرد هستند نشان دهنده کمبود پتاسیم یا منیزیم است چه برگ های جدیدتر باید هرس شوند. وقتی نوبت به هرس برگ های زرد می‌رسد، بهترین سیاست این است که برگ‌های کاملا قهوه‌ای را هم حذف کنید.

چه کودی را برای پالم واشنگتن توصیه میکنید؟

هنگام کود دهی درختان خرما،(فراموش نکنید که پالم بادبزن هم نوعی از درخت خرماست) استفاده از کود آهسته رهش مانند میلورگانیت که می تواند تا 10 هفته موثر باشد بسیار مهم است، زیرا مواد مغذی را در مدت زمان طولانی تری برای گیاه فراهم می کند و خطر آبشویی را کاهش می دهد. در حالیکه کود رهش سریع، به ویژه در خاک شنی، می تواند به راحتی پس از چند بارندگی شسته شود.

چگونه می توان نخل واشنگتن را تکثیر کرد؟

نخل واشنگتونیا هم از طریق بذر هم از طریق پاجوش های آن قابل تکثیر می باشد. اما این نکته را هم همیشه بیاد بسپارید که تمام انواع نخل ها را اگر بصورت بذر بکارید، هیچ وقت به شما میوه نخواهند داد. و شرط اینکه بتوانید از محصول نخل بهره مند شوید این می باشد که آن را به صورت پاجوش تکثیر کرده باشید .

چه آفات و بیماری هایی به سراغ نخل واشنگتن می آید؟

نخل واشنگتونیا با تغذیه خوب و محیط مناسب ( گرما و نور کافی)، از گیاهان مقاوم است ولی از مهمترین آفات این گیاه کنه  عنکبوتی را می توان نام برد، که برای از بین بردن آن باید برگ ها را تمیز کرده و چنانچه از بین نرفتند، آنها را با مخلوطی از آب و صابون غبار پاشی کنید .

کنه  عنکبوتی بر روی برگ نخل واشنگتن

نخل واشنگتن را کی و چگونه باید هرس کرد؟

همه ساله در اولین روز های بهار برگ های پیر و سرمازده واشنگتونیا باید هرس شود. اما نکته مهم این است که بخاطر داشته باشید که هرس برگ ها باید از پایین ترین ناحیه دمبرگ انجام شود و توجه داشته باشید که انتهای دمبرگ های هرس شده، خود از زیبایی های این درختچه می باشد.(اصولا نخل واشنگتنی درخت نییست بلکه بوته است و این دمبرگ های مانده از هرس تنه آن را تشکیل می دهند)

برای آب دادن نخل واشنگتن چه مواردی را باید در نظر گرفت؟

بسته به دمای محیط، به طور مرتب و نه چندان زیاد نیاز به آبیاری دارند، و نباید اجازه داد که خاک گلدان خیلی خشک شود. واشنگتونیا در شرایط مساعد و مرطوب اگر از آب کافی برخوردار شود (مانند مناطق شمالی)، می تواند به بیش از پانزده متر رشد کند.

بهتر است گلدان ها را در فصول گرم به محیط باز انتقال داده و در سایه آفتاب درختان بزرگ قرار داد تا برگ های قوی و جدید تولید کنند و مقاومت بیشتری داشته باشند. در فصول خنک مانند پاییز و زمستان می توان نهال واشنگتونیا را از گلدان به زمین اصلی منتقل کرد.

بهترین ترکیب خاک پالم بادبزن چیست؟

خاک مطلوب این گیاه باید حاصلخیز و مخلوط یک قسمت خاک برگ و یک قسمت تورب (یکی از انواع پیتذو کود های آلی و کود های شیمیایی، تقویت شده باشد. استفاده از کود های دارای پتاسیم موجب افزایش مقاومت این گیاه در مقابل سرمای زمستان می گردد، ضمنا از عطش زیاد در تابستان جلوگیری می کند.(توصیه می شود که مقداری هم ماسه بادی، یا مسایه ساحل دریا را با خاک نخل واشنگتن ترکیب کنید تا زهکش بهتری داشته باشد و خاکش به محیط زندگی اصلی خودش شبیه تر باشد)

تا چه زمان می توان نخل واشنگتن را درون گلدان نگهداری کرد؟

بر خلاف تصور این درخت یک گزینه خوب برای نگهداری به مدت طولانی در گلدان می باشد، چون ریشه های آن در محل طوقه حالت متمرکزی دارند. و به راحتی مهار پذیر است

دانه پالم بادبزن چه شکلی است؟ + عکس

به تصویر زیر نگاه کنید

تصویر گرفته شده از بذر نخل بادبزن

رنگ سیاه برخی از دانه های این تصویر مربوط به غشائ چرب روی دانه است. و برای کشت آن حتما این غشا را بردارید تا از پوسیدگی و کپک زدن بذر ممانعت به عمل آورید برای برداشتن این غشا نیز کافیست دانه را یک نیم روز در آب گرم تا 40 درجه برای حداکثر 5 دقیقه و تا 30 درجه بدون مشکل نگهدارید

نخل ماداگاسکار بکاریم بهتر است یا نخل بادبزن

من برای یافتن پاسخ خودم به چند سایت مراجعه کردم

نخل ماداگاسکار در بیابانهای ماداگاسکار می روید

واقعیت این است آنچه که در ایران به نام نخل ماداگاسکار می شناسیم اصلا نخل نیست بلکه نوعی کاکتوس است و اگر به تصویر بالا دقت کنید خیلی فرق است بین آنچه در ایران بنام نخل ماداگاسکار می شناسیم با آنچه واقعا نخل ماداگاسکار است.

آیا این می تواند نخل ماداگاسکار باشد؟

و به همین دلیل ساده از ادامه مطلب و اینکه بپردازیم به اینکه نخل ماداسگار بهتر است یا نخل بادبزن عبور می کنم، چرا که نخل ماداگاسکاری در ایران نیست که بخواهیم به بررسی تفاوت های آن با نخل واشنگتن بپردازیم

چه چیزهایی از پاجوش باید بدانیم؟

پاجوش را اصطلاحا بچه نخل هم می گویند. در کتاب شهر سبز نوشته محمد جواد بهروزی اینطور از پاجوش آمده:

پاجوش نخل که به دومیت معروف است که پس از اینکه از پهلوی بوته مادر جدا نمودند مستقیما در گودال قرار می دهند…

عکس از پاجوش درخت نخل

نکته مهم در کاشت خرما این است که چون هسته خرما نر و ماده دارد 50 درصد احتمال اینکه هسته شما نر باشد هست(و عملا این درصد بالاتر است)و به این معنی که ممکن است مثمر نباشد و به این دلیل از پاجوش برآمده از نخل مادر (که قطعا ماده می شود) استفاده می شود

نکته مهم دیگر درباره پاجوش این است که یک درخت نخل تا ده سال دیمیت یا پاجوش می زندو پاجوش بین ریشه و ساقه نزدیک به خاک است. و توجه داشته باشید که درختانی که پاچوش زیاد تولید می کنند بنیه کافی ندارند و به این دلیل صلاحیت اینکه بعنوان پایه پیوند زنی قرار بگیرند ندارند، چرا که پاجوش باعث ضعف درخت پیوندی و در نتیجه نامرغوبی میوه آن میشود و از بین بردن آنها یعنی کندن آنها اگر قصد تکثیرشان را نداریم پسندیده است

خاک گاورو چه خاکی است

همانطور که کلمه مشخص است گاورو یعنی گاو رو و خاک گاورو، خاكي است كه رطوبت آن به حديی است كه به ماشین آلات و پای دام وانسان نمی چسبد ودر عین حال در اثر عملیات خاک ورزي به خوبی ازهم باز میشود  مقداري از خاك گاورو را اگر در دست بفشاريم شكل میگیرد اما با ضربه ضعیفی به سهولت از هم می پاشد

دیمیت یا پاجوش را چگونه جدا سازیم

برای جداسازی پاجوش از پایه مادری ابتدا باید نخل مادر را آبیاری کرد تا زمان گاورو شدن خاک. و بعد در پای نخل باید خاک اطراف آن را کنار زد به طوری که محل اتصال پاجوش به پایه مادری ظاهر گردد و قبل از انجام عملیات جداسازی پاجوش برگهای اضافی و خشک هر پاجوش ابتدا حذف و سپس بقیه برگ‌ها جمع شده و توسط طناب باریک یا بوسیله برگ خرما به هم بسته شوند تا در حین کار جداسازی پاجوش اولاً به پاجوش آسیب نرسد ثانیاً برای عملیات جداسازی ایجاد مزاحمت نکند.

مثل بریدن ناف بچه، برای قطع محل اتصال پاجوش به نخل مادری(ناف) از وسیله ای بنام دیلم که استریل شده و دارای تیغه برنده تیز و فولادی است استفاده می‌گردد و پاجوش را باید طوری از پایه مادری جدا کرد که ناف آن سالم و حداقل یک ریشه سالم داشته باشد پاجوش‌های فاقد ریشه به دلیل عدم گیرایی ارزش کاشت نداشته و معمولاً سبز نمی‌شوند. حال پاجوش شما آماده است.

چقدر بعد از زمان کاشت پاچوش مشخص می شود پاجوش زنده مانده و بقول معروف گرفته؟

بعد از کاشت پاجوش (که بهتر است صبح علی الطلوع باشد) باید فوراً  آن را آبیاری کرد و تا ۶ – ۴ ماه باید آبیاری به گونه‌ای صورت گیرد که خاک اطراف پاجوش مرتب مرطوب باشد.

منظور از خاک مالچ چیست

تو سوال بعدی این سوال برایتان مطرح می شود که منظور از مالچ چیست،مالچ چیزی نیست جز خاک پوش که می تواند هرچیزی مثل نایلون برگ های خشک و … باشد. هر چیزی که به عنوان پوشش روی سطح خاک پخش یا پاشیده شود مالچ نامیده می‌شود. از مالچ برای حفظ رطوبت در خاک، از بین بردن علف‌های هرز، خنک نگهداشتن ریشه یا حتی گرم نگهداشتن آن در زمستان استفاده میشود

برای سرمازدگی درختان نخل در زمستان چکاری می توان کرد؟

زمستان کردن درخت نخل و دانستن نکاتی در مورد بسته بندی درختان نخل در زمستان
از اون چیزهایی است که اگر ندانید درخت زینتی نخل شما بهار آینده را نخواهد دید
نحوه پیچیدن درختان نخل برای زمستان ساده است اگر نخل شما کوچک است، می توانید آن را داخل یک کارتن مقوایی بگذارید یا
با یک جعبه یا پتو بپوشانید ولی سنگینش نکنید. این پوشش را بیش از 5 روز روی آن نگذارید چرا که نخل شما نیاز به هوای تازه دارد.
کار دیگری که می توانید بکنید این است که نخل کوچک تان را با مالچ یا مشابه آن بپوشانید.
پس از گرم شدن هوا بلافاصله مالچ را بردارید.
در مورد زمستانی کردن درخت نخل های بزرگتر یا پیچیدن آن،
چندین روش وجود دارد که خیلی از انها خاص ما ایرانی هاست که به آن نیز خواهیم پرداخت

به چه روش هایی از سرمازدگی درختان نخل در زمستان محافظت کنیم؟

مانع از سرمازدگی درختان شویم
 •  استفاده از ترکیبات شیمیایی: با استفاده از هورمون‌های نفتالین استیک اسید در فصل بهار می توان گل دهی درختان را به مدت ۱۰ ال ۱۵ روز به تاخیر انداخت. برای جلوگیری از سرمازدگی درختان در فصل بهار استفاده از مواد شیمیایی مانند اتفون قبل از تورم جوانه ها باعث به تاخیر انداختن گلدهی در درختان و فرار از سرما می گردد.
 • گرم کردن هوای سطح باغ: در مناطق معتدل و نیمه گرمسیری در باغاتی مانند باغ مرکبات ، انار ، زیتون ، پسته ، انجیر و بادام می توان با سوزاندن چوب و یا لاستیک و یا استفاده از بخاری های نفتی و گازوئیلی هوای سطح باغ را گرم نگه داشت. این روش در مناطق سردسیر ممکن است تاثیر چندانی نداشته باشد.
 • ایجاد دود در سطح باغ: کشاورزان و باغداران در فصل زمستان در شب‌هایی که احتمال بروز سرما زیاد است با سوزاندن کاه و کلش و مواد دیگر موجب ایجاد دود در هوای باغ خود می شوند. خاک سطح باغ که در طی روز بوسیله تابش خورشید گرم شده گرمای خود را به هوای سطح زمین منتقل می کند. چون هوای گرم نسبت به هوای سرد سبک تر است همواره هوای گرم به سمت بالا حرکت کرده و هوای سرد جایگزین آن می شود. وجود دود در باغ موجب کاهش انتقال گرمای سطح باغ به فضای بالا می‌گردد بدین ترتیب دمای باغ حفظ خواهد شد.
 • دادن کود مناسب: استفاده از کود با نیتروژن بالا در فصل پاییز موجب تحریک رویشی درخت می شود. کودهای ازته سبب تولید شاخه های جوان شده ، این شاخه ها در مقایسه با شاخه های خشبی و چوبی شده در برابر سرمای زمستانه حساسیت بیشتری دارند و آسانتر در معرض خطر سرمازدگی قرار می گیرند به جای کود ازته می توان از کود پتاسه استفاده کرد. کود پتاسه موجب مقاومت درخت نسبت به سرما می شود. کودهای حیوانی نیز سبب افزایش دمای سطح خاک و جلوگیری از سرمازدگی ریشه درختان می شود.
 • پاشیدن آب بر روی شاخه های درخت: پاشیدن آب بر روی شاخه‌های درختان در دمای نزدیک به صفر نیز روشی موثر در محافظت درختان در برابر سرمای زمستانه می باشد. آب پاشیده شده بر روی درختان سبب ایجاد لایه ای یخ بر روی شاخه ها می شود. فرایند تغییر آب از حالت مایع به جامد ۸۰ کیلو کالری به ازای هر لیتر آب گرما آزاد می کند. گرمای آزاد شده موجب گرم شدن شاخه های که در تماس با آب هستند می شود.
 • استفاده از خاک مناسب: نوع و میزان خاک در محافظت درختان از سرمای زمستانه نقش موثری دارد. هر چه عمق خاک بیشتر باشد توانایی جذب گرمای بیشتری دارد. همچنین خاک های تیره رنگ قدرت بیشتری در جذب اشعه های خورشید دارند و نسبت به خاک های روشن نیز دیرتر سرد می شوند.
 • به تاخیر انداختن هرس درختان: در سالهای که سرما زود اتفاق می افتد و برگ ها زود ریزش پیدا می کنند فرایند تخلیه نیتروژن به صورت ناقص انجام می شود و مقداری از نیتروژنی که در داخل برگ وجود داشته است تلف می شود و از دسترس درخت خارج می گردد حال اگر عملیات هرس کردن درختان خیلی زود انجام شود این میزان از نیتروژن موجود در شاخه های جوان نیز از دسترس درخت خارج می گردد. به علاوه هرس بی موقع سبب افزایش حساسیت درخت نسبت به سرما می شود. بنابراین توصیه می شود عملیات هرس درخت خیلی زود انجام نگیرد.
 • استفاده از بادشکن: از روش های جلوگیری از سرمازدگی درختان استفاده از بادشکن می باشد. کاشت درختانی مانند چنار ، افرا ، زبان گنجشک در اطراف باغات می تواند مانند بادشکن عمل کرده و درختان را از وزش بادهای سرد زمستانه محافظت کند.
 • ایجاد پوشش برای گیاهان و نهال ها: قبل از شروع فصل سرما بوسیله پلاستیک ، پارچه ، گونی نخی و برگ درختانی همچون نخل و یا صندوقچه های پلاستیکی و یا چوبی می توان پوشش های برای جلوگیری از سرمازدگی گیاهان و نهال های تازه کاشته شده ایجاد کرد. در این حالت باید از قاب یا چوب استفاده کرد تا سطح تماس بین پوشش و شاخ و برگ به حداقل برسد.
 •  آبیاری باغ ها: خاک مرطوب نسبت به خاک خشک تابش خورشید را بیشتر جذب می کند و در طول شب دوباره گرما را بازتابش می کند. به دلیل گرمای نهفته در خاک ، ریشه ها کمتر در معرض سرمای هوا هستند. ولی ریشه ها می توانند در اثر سرمای خاک آسیب ببینند. مخصوصا ریشه درختان جوان زیرا آنها هنوز کم عمق هستند. خاکهای خشک نسبت به خاکهای مرطوب سردتر هستند بنابراین آبیاری پاییز به شما کمک می کند از آسیب سرما به ریشه ها نیز جلوگیری کنید. به علاوه در اثر سرمای هوا آب سطح زمین تشکیل یک لایه یخ می دهد که این لایه مانند عایقی عمل و از نفوذ هوای سرد به داخل خاک جلوگیری می کند.
 • استفاده از مالچ: پوشاندن ناحیه زیر درخت با لایه ای از مالچ کاه و کلش یا خاک اره ریشه ها را گرم نگه داشته و در برابر سرمازدگی زمستانه حفظ می کند. به علاوه مالچ از افت رطوبت خاک جلوگیری کرده و ریشه ها را عایق بندی می کند. بهتر است که مالچ ها را از تنه و ساقه درخت دور نگه دارید زیرا ممکن است موش ها در این زیر این ماچ ها لانه کرده و از پوست درخت تغذیه کنند.

پالم واشنگتنی تا چه میزان سرما را تحمل می کند؟

بر روی میزان تحمل سرمای نخل زینتی اصلا حساب باز نکنید

تجربه نشان داده است که تمام انواع نخل بادبزن، سه تا پنج درجه زیر صفر را براحتی تحمل می کند اما از من می شنوید به این حرف ها اعتماد نکنید و هیچوقت این نوع نخل را زیر صفر درجه نگه ندارید، که دلیلش به حساسیت بیشتر ریشه این نوع درخت به سرما نسبت به تنه آن است

و همیشه اگر پیاله آب کنار درخت شما یخ زد جای نخل خود را تغییر دهید

چون همه چیز سرما نیست. بلکه باد سرد، سوز و نبود نور و از همه مهمتر مداومت قرار داشتن در این وضعیت، همه معادلات را به هم می زند و ممکن است موجب مرگ نخل زینتی و دوست داشتنی شما شود

توصیه می کنم «دستورالعمل مقابله با سرمازدگی در درختان نخل زینتی» را دریافت و مطالعه نمایید

کود مخصوص پالم بادبزنی از چه ترکیباتی تشکیل شده است؟

کود، مواد مغذی حیاتی برای نخل را تامین می کند
درختان خرما به رژیم غذایی ثابتی از چندین ماده مغذی و ریز مغذی، به ویژه نیتروژن (N)، پتاسیم (K)، منیزیم (Mg)، منگنز (Mn) و آهن (Fe) نیاز دارند. وجود همه این مواد برای سلامت درختان نخل حیاتی هستند.
جالب است بدانید که نخل ها اغلب در برخی از فقیرترین خاک های قابل تصور رشد می کنند، مثلا فقط در شن، اگر واقعاً بتوان آن را “خاک” در نظر گرفت.
چرا که خاک شنی فاقد مواد مغذی و دارای کمترین مواد آلی است. برای سالم ماندن نخل های بادبزن باید بخوبی تغذیه شوند.
نخل ها نسبت به میزان کمبود مواد مغذی در خاک، ممکن است از شرایط رنج ببرند.
شایع ترین این کمبود ها مواد مغذی پتاسیم است که اولین نشانه آن زرد شدن برگ های مسن تر خواهد بود.
هنگام کود دهی درختان خرما، مکمل های پتاسیم باید همراه با استفاده از Milorganite باشد.(میلورگانیت یکی از قدیمی ترین کودهای مارک دار موجود در بازار است. البته نه بازار ایران، از میکروب های خشک شده با حرارت تشکیل شده است که مواد آلی موجود در فاضلاب را هضم کرده اند. Milorganite توسط منطقه فاضلاب متروپولیتن میلواکی تولید می شود. این ناحیه فاضلاب های منطقه شهری میلواکی، از جمله صنایع محلی مانند مولسون کورز را جذب می کند.)
آهن یکی از مواد مغذی است که درختان خرما برای سبز ماندن به آن نیاز دارند. اگر متوجه کمبود در میزان سبزی در برگ‌های درخت خرما شدید، ممکن است نشانه‌ای از کمبود آهن باشد.
میلورگانیت حاوی بیش از 2 درصد آهن -staining iron است (مارک یک فرمولاسیون پیچیده).
اگر کارتان را وسعت داده اید با مرکز دانشگاه محلی خود تماس بگیرید تا در مورد کمبودهای رایج مواد مغذی در منطقه خود بیشتر بدانید و خاک خود را برای شناسایی مواد مغذی خاص خاک منطقه خود آزمایش کنید.

برای نخل واشنگتنی از چه کودهایی استفاده نکنیم؟

از کود چمن تولید شده و سریع رهش در نزدیکی ریشه نخل استفاده نکنید، زیرا این نوع کود می تواند باعث عدم تعادل مواد مغذی در خاک شود. کودهای چمن معمولاً دارای نیتروژن بالا (N) و پتاسیم (K) کم هستند. سطح بالای نیتروژن رشدی را افزایش می‌دهد که با مقدار کم پتاسیم قابل پشتیبانی نیست و کمبود پتاسیم را ایجاد می‌کند که این بدتر از عدم استفاده از کود است.

کود با نیتروژن کم برای آهستگی رشد استفاده کنید.

به چه میزان و چه زمانی از کود برای نخل بادبزن استفاده کنیم؟

چهار بار در سال کودپاشی کنید و در طول فصل رشد بصورت متوالی، که بسته به مکان شما می تواند از اوایل بهار شروع شود و تا اواخر شهرویور به پایان برسد. 5-10 پوند اعمال کنید. و توجه داشته باشید که نخل واشنگتنی حساس است و به راحتی با کود نا متناسب از پا در میاید.

نمک اپسوم مورد استفاده در کودپاشی درخت نخل چپیست

نمک اسپوم در کوددهی درخت نخل

نمک اپسوم یا نمک حمام که با نام «منیزیم سولفات» نیز شناخته می‌شود، ترکیبی شیمیایی است که از منیزیم، گوگرد و اکسیژن تشکیل شده است. نمک اپسوم نامش را از شهری در انگلستان به نام اپسوم می‌گیرد؛ این نمک ابتدا در آنجا کشف شد. نمک حمام برخلاف نامش ترکیبی کاملا متفاوت از نمک خوراکی (نمک طعام) است. در واقع، واژۀ «نمک» در نمک اپسوم به‌خاطر ساختار شیمیایی آن است.

در کشاورزی از این نمک برای افزایش میزان منیزیم و گوگرد در خاک استفاده می‌شود. بیشتر برای گیاهان گلدانی یا محصولاتی که نیاز بیشتری به منیزیم دارند مانند سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، هویج، فلفل، لیمو و گل رز استفاده می‌شود و من جمله انواع درختان نخل

مشخصات شیمیایی سولفات منیزیم (نمک اپسوم) چیست؟

نمک اپسوم (منیزیم سولفات) یک ترکیب معدنی است که ترکیب شیمیایی آن شامل منیزیم، گوگرد و اکسیژن است. که پودری است بدون رنگ و بو .

عناصر و ترکیب شیمیاییواحدمقدار
منیزیم اکسید MgO%15
منیزیم Mg%9.5
گوگرد S%حداقل 12
SO3%حداقل 32
Cdppm
Asppm
Pbppm
MgSO4.7H2o درصد خلوص%99=<

برای کود دهی درختان نخل از چه مقدار نمک اپسون استفاده کنیم؟

درمان نخل های زیبا با نمک اپسوم

برای اصلاح علائم کمبود منیزیم، 1 تا 2 کیلوگرم نمک اپسوم را در هر درخت بصورت فصلی یعنی چهار بار در سال در طول فصل رشد بمالید. نمک ها را به طور یکنواخت روی ناحیه ریشه درخت بپاشید و خاک را آبیاری کنید

چگونه از نمک اپسوم در درختان نخل استفاده کنیم

اگرچه کمبود منیزیم برای درختان نخل کشنده نیست اما چون باعث ایجاد لکه های زرد ناخوشایند و دائمی روی برگ ها می شود. استفاده از آن توصیه میشود
کودهای تجاری تخصصی مانند کیزریت، کمبود منیزیم را در نخل‌ها برطرف می‌کنند، اما بسته‌های نمک اپسوم را راحت‌تر می توانید در فروشگاه‌ها پیدا می‌کنید. مخصوصا که در امور زیبایی و بهداشتی هم کاربرد دارد.
یکی دیگر از کاربردهای نمک اپسوم، درمان زردی برگ های درخت پالم واشنگتنی است.
به عنوان مثال، دراغلب نخل های تزئینی که به عنوان یک گیاه آپارتمانی نگهداری می شود. از شستشو با محلول نمک اپسوم برای حذف نمک های کود اضافی از خاک گلدان سود می برند.

آیا نمک اپسوم را باید مکمل کود درخت نخل دانست؟

اگر درخت نخل شما علیرغم استفاده از کود نخل با کیفیت، همچنان علائم کمبود پتاسیم را نشان می دهد، و مشکل از میزان استفاده آن یا زمان استفاده از کود نباشد، می توان مشکل را با استفاده از نمک اپسوم حل کرد
نخل آرکا طبیعتاً دارای رنگ زرد است، اما قهوه‌ای شدن (نکروز) برگچه‌های شاخه قدیمی‌تر نشانه کمبود پتاسیم است. 4 تا 5 کیلو، 3 بار در سال آن را با این نمک تغذیه کنید

پتاسیم را چگونه به درخت نخل بدهم

ترکیب 3:1 از سولفات پتاسیم با پوشش گوگرد و کیزریت دانه‌بندی شده را به طور یکنواخت در خاک زیر سایه‌بان به میزان 700 گرم در هر 3 مترمربع از سطح تاج درخت خرما پخش کنید. این کار باید سه ماه دیگر تکرار شود

بهترین زمان کود دهی درختان خرما چه زمانی است

چه زمانی به نخل ها کود بدهیم؟
در مناطقی که دما به زیر صفر نمی رسد، 3 تا 4 بار مصرف کود خرما برای تامین مواد مغذی ثابت در طول فصل رشد توصیه می شود.
مطمئن شوید که فقط در طول فصل رشد (اواخر اسفند تا نیمه پاییز) کوددهی کنید.
اگر از کود آهسته رهش استفاده می کنید، سالی دو بار از آن استفاده کنید.
در مناطقی که دما به زیر صفر می رسد، تا حداکثر دو بار مصرف کود توصیه می شود. اولین بار را در بهار و زمانی که تمام احتمال یخبندان از بین رفته است انجام دهید. برنامه دوم را در اوایل تا اواسط تابستان انجام دهید. شما باید کوددهی را دو ماه قبل از میانگین اولین یخبندان متوقف کنید.

هرس درختان در زمستان چه تفاوتی با هرس در تابستان دارد؟

در نگاه سطحی شاید اینطور برداشته شود که در زمستان چون درختان خواب هستند و فعالیت کمی دارند هرس کردن درختان شوک کمتری به درخت وارد می کند، بنابراین مطلوب تر است

اما این ظاهر قضیه است اما در واقع موضوع خیلی فراتر از این حرفهاست

یک درخت وقتی از خواب زمستان بیدار می شود اولین هدفش ترمیم بخش های از دست رفته اش در خواب زمستانی است

بنابراین وقتی شما سرشاخاه را هرس می کنید درخت برای جبران آن رشد سرعی را در دستور کار قرار می دهد اما در تابستان این اتفاق نمی افتد

این تا آن حد است که قلمه زدن درختان م جمله نخل در زمستان، نسبت به تابستانبه طرز شگفت آوری سریع به برگ و شاخه می رسد.

مناسب ترین وقت برای سمپاشی درختان میوه کی است؟

زمان زمان ایده آل برای سمپاشی درختان میوه بمنظور جلوگیری از مشکلات ناخواسته آینده، پایان زمستان یا ابتدای بهار است.

زمان جوانه زنی درختان (حالت بدون برگی درختان) بهترین موقع برای سمپاشی است

دلایل انتخاب انتهای زمستان یا شروع بهار برا ی سمپاشی چیست؟

در این زمان به خاطر عدم وجود برگ ها سموم کمتری برای پوشش درختان لازم است و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. همچنین پاشش سموم به آسانی صورت می گیرد و آفات کش ها به تمام شاخه ها، ساقه ها و تنه ی درختان تاثیر خواهد گذاشت.
از علل دیگر انتخاب اواخر زمستان به عنوان بهترین زمان سمپاشی، می توان به نبود محصول اشاره نمود که مسمومیت در محصول ایجاد نمی گردد. استفاده از سم در زمان باز شدن شکوفه ها، منجر به آسیب زدن به زنبورها، گرده افشانی و شکوفه ها می شود. عدم گرده افشانی مناسب، منجر به کاهش بازدهی در میوه می شود.

تاثیر کمبود منگنز در گیاه پالم واشنگتن به چه صورت است؟

تاثیرات وحشتناک کمبود منگنز بر روی درختان پالم واشنگتن

منگنز هم مانند بسیاری از عناصر ریزمغذی دیگر در گیاه عنصر غیر پویایی بوده (متحرک نمی‌باشد) و علایم کمبود معمولا ابتدا در برگ‌های جوان ظاهر می‌شود.

برگ های درخت نخل بادبزنی در کمبود منگنز

مهمترین علامت کمبود منگنز بروز حالت زردی بین رگبرگ‌ها در برگ‌های جوان می‌باشد. در کمبود منیزیوم هم علائم مشابهی مشاهده میگردد اما در کمبود منیزیوم برگ‌های پایینی و پیر علائم کمبود را نشان می‌دهند.

این حالت به ویژه در سرشاخه‌های بالاتر بیشتر مشاهده می‌شود و گاهی نیز با توقف رشد شاخه‌ها همراه است.

وجود منگنز چه تاثیر مثبتی در رشد درختان نخل واشنگتن دارد؟

عنصر کودی منگنز نقش اساسی در تشکیل کلروپلاست و همچنین سیستم‌های آنزیمی گیاهان داشته و مصرف کود سولفات منگنز موجب بهبودی فتوسنتز در گیاهان و افزایش تولید محصولات خواهد گردید. و برعکس آن  از مشکلاتی که در اثر کمبود منگنز به وجود می‌‌آید تاخیر در رسیدگی محصول و عدم همزمانی در رسیدن محصول می‌باشد. در شرایط حاد و کمبود شدید منگنز شاهد عدم رسیدگی در محصولاتی مثل انجیر، پسته، انگور و بسیاری دیگر از گیاهان هست.

بهترین روش افزودن منگنز به پالم واشنگتن چیست؟

برای افزودن منگنز شخصا سولفات منگنز را ترجیح می دهم.

 منگنز را هم از طریق خاک و هم اسپری پاشی بر روی برگها می توان به خورد گیاه داد، تا به به طور مستقیم از طریق برگ جذب شود.محلول پاشی کلات منگنر یا سولفات منگنز روی برگ برای رفع کمبود، کاری سریع و متداول است.

در صورت استفاده بیش از حد منگنز در گیاه نخل واشنگتن چه اتفاقی می افتد؟

اولین اتفاق با سوختگی نوک و حاشیه برگ‌های قدیمی‌تر و یا به صورت نقاط قهوه‌ای مایل به قرمز در برگ‌های قدیمی شروع می‌شود. مسمومیت شدید ممکن است سبب شود که تعداد لکه‌ها بیشتر شود، که باعث ایجاد زخم‌هایی در برگ‌های بزرگ‌تر می‌شود. در pH زیر 5.5، منگنز بسیار محلول است و علائم سمیت محتمل‌تر است، سمیت منگنز ممکن است درصورتی‌که بیش‌ازحد کود مصرف شود، رخ دهد.

پرسش های پیرامون رشد و پرورش نخل ماداگاسکار چیست؟

اگر قصد دارید در خانه خود نخل ماداگاسکار نگهدارید حتما باید پاسخ سوالات زیر را داشته باشید

این سوالات را حتما در گوگل جستجو کنید و پاسخ پرسش مطرح شده را با دقت بخوانید

 • روش درمان شل شدن نخل ماداگاسکار چیست؟
 • از علت سیاه شدن برگ نخل ماداسگار بپرسید؟
 • خاک نخل ماداگاسکار چه ویژگی باید داشته باشد؟
 • چطور نخل ماداگاسکار را پاجوش دار کنیم؟
 • چه بیماریهایی در نخل ماداگاسکار دیده میشود؟
 • آیا انجام غبارپاشی نخل ماداگاسکار کار بجایی است؟
 • نخل ماداگاسکار به چه میزان نور نیاز دارد؟
 • بهترین زمان استفاده از کود برای نخل ماداگاسکار چه موقع است؟
 • روش های تکثیر نخل ماداگاسکار چیست؟
 • دلیل شیره ای شدن نخل ماداگاسکار در چیست؟

از چه روشی به رشد سریع درخت نخل برسیم؟

1- رعایت زمان کوددهی مناسب و در نظر داشتن شرایط محیطی مثل زمان بارش یا تابش خورشید و ….

2- دانستن اینکه تنها کود موجود برای رشد سریع نخل استفاده از کود اسید هیومیک است که برای رشد سریع من شخصا آن را بر همه کودها ترجیح می دهم که هر بیست لیتری آن معادل ده تن کود دامی می باشد با این تفاوت که اگر شما 10 تن کود روی درخت خرما بریزید می سوزد اما استفاده از دوز بالای اسید هیومیک (که در عمل اسید نیست و php زیر یک دارد و به این نام مصطلح است) هیچ آسیبی به گیاه شما نمی زند هرچند تاثیر مثبتی هم ندارد و باید به میزان دوز استفاده شود

3- بعد از اسید هیومیک، کود ازته خیلی به سرعت رشد نخل کمک می کند. این کود شیمیایی است و از سولفات آلومینیم، اوره و نیترات آمونیوم تشکیل شده که میزان استفاده آن به شوری خاک و سن گیاه بستگی دارد و عدم رعایت این نکته موجب از بین رفتن ریشه و نخل شما می شود بنابراین اگر تخصصی در استفاده از کود ازته ندارید از این گزینه استفاده نکنید

4- کود پتاسیم که اواسط بهمن باید مورد استفاده قرار بگیرد.

5- کود فسفر: که اگر کود دهی کامل انجام شده باشدد در ازبین بردن آفات درخت و ایجاد استحکام در درخت نخل کمک می کند

6-کود آهن: باید درختتان مولفه های سلامت را داشته باشد تا سریع رشد کند و آهن یکی از نیازهای تامین سلامتی درخت است

7- و بالاخره اینکه درخت خود را با انواع کود خفه نکنید و بدانید که ترکیب کودها عملا به درخت شمما آسیب می زند

Dates and Growing dates palm at home.
اگر هدف از این سوال پرورش خرما در منزل است برخی ترفندهای ساده مثل شستن دانه قبل از کاشت یا دمای نگهداری به شما م ی کند بدین منظور به این لینک مراجعه فرمایید

چگونه نشاء گیاهی مثل پالم را جابجا کنیم

برای جابجایی نشاء قبل از هر کار نمک اپسوم را به خاک اضافه کنید

زمان قرار دادن نشاء در خاک (حال چه گلدان یا باغچه) خیلی وقتها شکست می خوریم و نشاء پژمرده و حتی خشک می شود، برای جلوگیری از شوک ریشه که باعث پژمردگی و تغییر رنگ برگ ها می شود، به ازای هر گالن آب، 1 قاشق غذاخوری نمک اپسوم را مخلوط کنید و روی ریشه گیاهان تازه گلدهی شده بریزید تا زمانی که اشباع شود. من خودم قبل از قرار دادن نشاء در خاک، اگر امکان افزودن به ترکیب خاک نباشد 1 تا 2 قاشق چایخوری نمک خشک را مستقیماً به سوراخ آماده شده برای قرار دادن نشاء اضافه می کنم. چرا که نمک آپسوم با php صفر (که نه اسید است و نه قلیا) هیچ مسمومیتی برای گیاه ایجاد نمی کند، اما اگر آماده سازی خاک قبل از انتقال نشاء ممکن باشد نمک اپسوم را با خاک ترکیب می کنم، و با آب به طور کامل خیسش می کنم و بعد خاک را در محل (گلدان یا باغچه) ریخته و نشاء را داخل آن قرا رمی دهم
با این کار نشاء شما به خوبی تغییر شرایط را می پذیرید و دچار استرس نمی شود
برای آماده سازی این بخش از مطلب از لینک زیر کمک گرفتم:

https://www.bobvila.com/articles/epsom-salts-in-the-garden

چه نکاتی را زمان قرار دادن نشاء در خاک باید رعایت کنیم؟

برای نشاء کردن حتما نمک اپسوم یا همان سولفات منیزیم را دم دست بگذارید
 • شماره 1 – محل انتخاب شده برای قرار دادن نشاء را با خاک مخلوط شده با نمک اپسوم پر کنید، خواه ظروف گلدان باشد یا سوراخ های مورد نظر در باغچه.
 • شماره 2 – قبل از انجام نشاء تمام گیاهانی را که باید نشاء شوند به خوبی آبیاری کنید. همچنین، منطقه و یا خاکی که قرار است نشاءها جدید را در خود نگه دارد، آبیاری کنید.
 • شماره 3- نمک های اپسوم را به نسبت یک قاشق غذاخوری در یک ظرف چهارلیتری آب مخلوط کرده ریشه نشاء را در آن قرار بدهید.
 • شماره 4 – گیاه را از سینی نشاء خارج کنید، پایه گیاه را با دست صاف نگه دارید و ملایم تکان دهید تا از ریزش خاک سطحی روی ریشه نشاءاطمینان حاصل کنید. سعی کنید مطمئن شوید که ریشه ها تا حد ممکن “دست نخورده” بمانند و از لمس پوست دست تان با ریشه خود داری کنید.
 • شماره 5 – نشاء را در سوراخ یا ظرف مقصد قرار دهید و مراقب باشید تا به ریشه ها آسیب نرسانید.
 • شماره 6 – گیاه را با محلول نمک اپسوم به آرامی آبیاری کنید.

از کجا بفهمم پالم واشنگتن دچار تنش آبی شده است؟

مراقب علائم استرس آب باشید. این نشانه ها شامل رشد آهسته و قهوه ای شدن نوک برگ هاس کهنه است. در برخی از گونه‌ها، زمانی که برگچه‌ها در قسمت میانی پژمرده می‌شوند، می‌توانید متوجه شوید که گیاه از تنش آبی رنج می‌برد. تنه همچنین می تواند ست و توخالی شود تا جاییکه فرو بریزد.

چه مقدار آب؟
برای اینکه از استرس آب در نخل واشتنگتن جلوگیری کنید این قاعده را که در پی می گویم هر بار که آبیاری می کنید رعایت کنید.

چقدر به یک نخل آب بدهید؟ قاعده کلی این است که به اندازه ظرفی که نخل در آن کاشته شده است، آبیاری انجام شود

با همین فرمول ساده نخل شما هیچ وقت دچار استرس آب نمیشود

ضمنا حواستون باشه که این آب در تمام ظرف پخش کنید.

بذر نخل واشنگتن را چگونه بکاریم؟

من بصورت فهرست وار چگونگی کاشت نخل بادبزنی را تشریح می کنم و انشالله در آینده تک تک عناوین این فهرست را تشریح می کنیم

 • 1- ابتدا بذر را یک تا دو هفته در آب نجوشیده و چند ساعت مانده (فاقد کلر) با دمای 30 تا 38 درجه نگهداری میکنیم
 • با مشاهده اولین علائم جوانه زنی، بذر جوانه زده را در خاک قرار می هیم و بر روی آن به ارتفاع نیم سانتی متر خاک پیت ماس و بهتر از آن خزه اسفاگنوم قرار می دهیم(اما کوکوپیت اصلا توصیه نمی شود)
 • همیشه سطح خاک را ببصورت اسپری مرطوب نگهدارید (مواضب باشید غرقاب درست نکنید)
 • با کشیدن پلاستیک حالت گلخانه ای را ایجاد کنید فقط حواستان باشد که نه آنقدر کیپش کنید که گیاه خفه شود و نه آنقدر درز داشته باشد که بخار آب بر روی نایلون تشکیل نشود
 • تا زمانیکه ارتفاع نهال رشد کرده به 10 سانتیمتر برسد آن را از نور مستقیم خورشید دور نگهدارید و توصیه ایم اینه که حداقل 2 ماه بذر نور مستقیم خورشید نبیند
 • از 2 ماهگی تا 6 ماهگی نهال خود را در نور خورشید 50 درصد نگهداری کنید(می توانید از شید سبز مخصوص اینکار با درد 50 استفاده کنید)
 • از یک ماهگی تا 6 ماهگی نهال خود را با کود مایع رقیق تغذیه کنید

خوب نهال شما آماد است، توجه کنید برای 6 ماه اول تندروی نکنید و با تومانینه و احتیاط از نخل خود مراقبت کنید، در این 6 ماه نهال شما همچون یک نوزاد نیاز به رسیدگی و مراقبت دارد.

خاک برای کاشت بذر پالم بادبزنی چه ویژگی باید داشته باشد؟

برای کاشت بذر و نگهداری از آن در 6 ماهه اول از ماسه خوب کنار دریا غافل نشوید

طی دوره 6 ماهه اول زندگی نخل واشنگتن بیشتر از آنکه نیاز به خاک مغذی داشته باشد به خاک زهکشی شده خوب و سبک نیاز دارد

البته در این دوره با کود مایع ما پذیرایی لازم را از بذر نخل واشنگتن انجام میدهیم اما برای زهکشی خوب باید از این ترکیبات د رخاک خود استفاده کنیم

 • کمی ماسه ساحل دریا و اگر نبود ماسه کنار رودخانه که هوادهی خوبی دارند و برای زهکشی ایده آل هستند
 • کمی پرمیت برای افزایش قدرت هوادهی خاک
 • کمی لیکای ریز برای اینکه در آینده انتقال از این خاک به باغچه و گلدان به راحتی انجام شود
 • پیت ماس تا حجم 30 تا 40 درصد خاک
 • خاک برگ تمیز و عاری از آلودگی و تخم حشرات و علوفه
 • 10 تا 20 درصد خاک ورمی کمپوست باشد بسته به اینکه چقدر کود ورمی خود راد می شناسید

گرده نخل چه تاثیراتی دارد؟

شواهدی در دست است که استفاده مداوم گرده نخل به مدت 5 هفته در گودی اطراف چشم ها باعث کاهش عمق و بهبود ظاهری چین و چروک ها می شود. اما این اون چیزی نیست که باعث معروفیت گرده نخل شده است. حتی تاثیری که در کنترل سرطان حلق و دهان دارد و یا کمک به رفع مشکلات تنفسی آن نیست.

گرده نخل خرما موثر در بهبود پوست و مو, پیشگیری از سرطان, تقویت سیستم ایمنی بدن, سرشار از آنتی اکسیدان, سرشار از ویتامین, قلب و عروق, میل جنسی است اما مهمترین کاربرد آن در درمان ناباروری است. چه در خود درختان خرما و چه در انسان

گرده لقاح یا گرده خرما یا گرده نخل پودر سفید یا شیری رنگ است که از طارونه درخت نخل نر به دست می ‌آید. این ذرات بسیار ریز هستند و معمولا جهت بارور شدن درخت نخل ماده کاربرد دارند. برای به ثمر رسیدن خرما، باید باد گرده درخت نخل نر را به درخت نخل ماده برساند. کشاورزان جهت افزایش محصولات خود از روش گرده افشانی مصنوعی استفاده می ‌کنند. به این صورت که مقداری از گرده لقاح را لا به لای تاره ‌های درخت ماده قرار می ‌دهند و به این ترتیب منجر به افزایش باروری آن ‌ها می ‌شوند. در طب سنتی از این ماده برای درمان نازایی و افزایش باروری استفاده می شود.

چطور مانع خشک شدن درخت تخل واشنگتنی شویم

اگر درخت نخل شما در حال خشک شدن است و هیچ دلیلی برای ان پیدا نمی کنید، بخاطر این است که دارید آن را با آب کلردار آبیاری می کنید

 کلر محلول در آب می تواند به برگ درختان و سایر بافت های ظریف آسیب برساند.

فرقی نمی کند حتی اگر باغچه یا باغ را هم با آب لوله کشی آبیاری کنید این اتفاق ممکن است رخ دهد

از مضرات آب کلر دار برای درختان در باغ ها و یا کشاورزی اطراف میتوان به از بین رفتن مواد معدنی و همچنین خزان زودرس درختان محیط اشاره کرد. و .عدم توجه به میزان کلر دریافتی درختان گوناگون می تواند خسارات قابل توجه ای را به کشاورزان وارد آورد.

ریشه درخت نخل بادبزنی تا چه میزان رشد می کند؟

https://chamaerops.ir/wp-content/uploads/Palm-tree-roots_360p.mp4
ریشه درخت پالم تا چه حد رشد می کند؟

واقعیت این است که در تمام انواع درخت پالم از جمله نخل بادبزنی ریشه ها بصورت متمرکز و البته افشان رشد می کنند و خیلی ریشه عمیق ندارد و به همین دلیل براحتی می توانید آن را در یک گلدان عمیق پرورش دهید (به شرطیکه از کوددهی به اندازه کافی دریغ نکنید)

آیا در صورت قطع تنه درخت نخل، با داشتن ریشه مجددا رشد می کند؟


هیچکدام از انواع درختان نخل پس از بریدن تنه نمی توانند دوباره رشد کنند. آنهایی که دوباره رشد می کنند، نخل های خوشه ای هستند که به محض قطع تنه، ساقه های جدیدی را از ریشه جوانه می زنند.

برای بسیاری از انواع دیگر درختان خرما، از جمله نخل واشنگتن بریدن تنه درخت به معنای مرگ درخت است، بنابراین مطمئن شوید که درختان نخل خود را برای استفاده از چوب یا دیگر مصارف قطع می‌کنید، زیرا در اینصورت دوباره رشد نمی‌کند.

آیا ریشه درخت نخل قدرت از بین بردن بتن را دارد

نخل واشنگتنی هم آرشیو شد

ریشه های درختانی مانند بلوط می توانند باعث آسیب جدی شوند زیرا ریشه های آنها با افزایش سن درخت ضخیم تر میشود، اما

درختان نخل بعید است به سطوح بتنی و سیمانی آسیب برسانند، زیرا ریشه ها حتی با رشد طولانی تر، همان قطر را حفظ می کنند. ریشه های نازک به احتمال زیاد باعث ایجاد ترک و خطوط در سیمان راهرو و حتی دیوارها نمی شوند.

آیا ریشه های درختان پالم می توانند موجب شکستن و خرابی لوله های آب شوند؟

ریشه درختان نخل نمی تواند به لوله ها آسیب برساند زیرا آنها باریک و بلند هستند و به صورت افقی رشد می کنند و نسبتاً کم عمق هستند. با این حال، ارقام بزرگ درختان خرما در صورت کاشت در حیاط می توانند باعث اختلال در لوله کشی لوله های داخل زمین شوند.

آیا به روش ریزم یا قلمه میشود پالم واشنگتنی را تکثیر کرد؟

نه اصلا؟

درخت پالم را نمی توان از این دو طریق تکثیر کرد

تکثیر از طریق ریزوم:

طیف گسترده‌ای از گیاهان دارای ریزوم هستند. اما هیچکدان از انواع نخل ها ریزوم ندارند

ه طور خلاص میتوان گفت گیاهان ریزوم دار گیاهانی هستند که بر خلاف سایر گیاهان ، ساقه آنها به صورت افقی و در زیر خاک رشد می کند. برگ های آن خارج از خاک است و  با قطع بخشی از ساقه آن ، این گیاه از بین نمی رود ، بلکه از همانجا در زیر خاک گسترش می یابد و جوانه های تازه ایجاد می کند .

پس ریزوم عامل ارتباط و دگر زایی است و امکان ایجاد شبکه ای بی پایان را فراهم می کند . زیرا هر نقطه از آن میتواند به نقاط دیگر آن وصل شود. برخلاف درخت که در نقطه ای ثابت ریشه می گیرد،ریزوم حتی هنگامی که شکسته یا از هم گسسته شود باز هم می تواند حیات خود را از سر بگیرد و در جهات دیگری رشد کند .

اما نخل ها را می توان با پاچوش تکثیر کرد

تکثیر درختان از روش پاجوش از مرسوم ترین روشهای تکثیر درختان پالم است

ریشه نخل بادبزنی تا چه حد در برابر سرما پایدار است؟

باغبان های ماهر برای محافظت در برابر سرمای زمستان از برگ ها مراقبت کافی را می کنند. اما معمولا همه آنها سیستم ریشه را بدون محافظ می گذارند. چرا که می دانند ریشه درختان در اعماق خاک مشکلی از بابت سرما ندارد.
اما این شامل نخل ها، مخصوصا نخل واشنگتن نمی شود. چرا که ریشه درختان نخل واشنگتن نزدیک به سطح خاک هستند و بصورت سطحی رشد کرده اند واقعاً به رشد ریشه های ضخیم و جدید بستگی دارد که به طور مداوم از تنه رشد می کنند. به همین دلیل، ریشه ها اغلب نزدیک به سطح هستند. ریشه های درخت نخل واشنگتن می توانند در دمای زیر 8 درجه سانتیگراد آسیب ببینند. به این ترتیب آنها آسیب پذیرتر از تاج برگ هستند! یکی از اشتباهات مکرر این است که نخل را در حالی که ریشه هنوز نیمه یخ زده است باز کنید. با انجام این کار، گیاه مستعد خشک شدن می شود زیرا ریشه ها قادر به جذب آب نیستند. نخل های گلدانی نیز مطمئناً آسیب پذیر هستند و باید در دمای -8 درجه سانتیگراد یا بیشتر با محافظ زمستانی گلدان ها محافظت شوند. برای جلوگیری از آسیب ریشه در اثر یخ زدگی، توصیه می شود اطراف پایه گیاه را به خوبی مالچ پاشی کنید و با محافظ مخصوص ریشه خود بپوشانید.
ریشه های این درخت حداکثر می توانند 8 درجه زیر صفر را تحمل کنند، اینجا گفتیم که نخل واشنگتن تا 5 درجه زیر صفر را هم تحمل می کند و در نگاه اول به نظر می رسد تحمل ریشها بیشتر از تنه درخت است. اما نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که وقتی دمای اطراف درخت به زیر 3 می رسد، این دما درزیر سطح به کمتر از 10 درجه می رسد (بر خلاف گرما که به بالا می رود، سرما به سمت پایین حرکت دارد).
بنابراین دمایی که به تنه درخت آسیب نمی زند می تواند موجب یخ زدگی ریشه شود، چرا که نخل های واشنگتن به دلیل شرایط محیطی بلد نیستند به خواب زمستانی بروند و این به این معناست که سرما باعث یخ زدن شیرابه در جریان ریشه درخت و در نتیجه خشک شدن آن می شود

علاوه بر پوشاندن تنه درخت، با مالچ و پوشش مناسب ریشه ها را هم محافت کنید


بنابراین حتما و حتما سطح خاک را با مالچ بپوشانید تا ریشه ها را از سرما محافظت کنید.

چگونه مانع از دراز و باریک شدن برگ نخل واشنگتن شویم؟

اولا؛ به یک موضوع توجه داشته باشید:

برگ‌های نخل واشینگتن (Washingtonia) به دلیل نیاز به تطابقشان با محیط زیست خود بطور طبیعی باریک و دراز هستند . چرا که این نوع نخل در مناطق گرمسیری و خشک واقع شده است، مانند مناطق جنوب غربی ایالات متحده آمریکا.

تطابق آنها با محیط زیست بمعنی سازگاری آنها با شرایط سخت و خشک این مناطق است. برگ‌های باریک و دراز کمترین سطح برخورد با باد را به وجود می آورند، که در مناطق خشک و بادپیما نقش مهمی ایفا می کند.

علاوه بر این، برگ‌های باریک و دراز کمک می کنند تا تبخیر آب در نخل کاهش یابد و آب موجود در ساقه و ریشه را حفظ کند. این ویژگی مهم در مناطقی با منابع آب محدود و خشکی شدید، کمک به بقا و رشد نخل‌ها می کند.

به طور خلاصه، برگ‌های نخل واشنگتن باریک و دراز بر اساس تطابق با شرایط محیطی خاص مناطق گرمسیری و خشک شکل گرفته‌اند و این ویژگی‌ها به آنها در مقابل شرایط سخت زیستگاهشان کمک می‌کند.

من در موردی خود شاهد بودم که برگهای نخل واشنگتن نهالی تا یک متر بصورت نخی باریک رشد کرده بود.

برای پهن شدن و چتری شدن برگ درخت نخل واشنگتن کافیست شرایط بهتر از نظر رطوبت و دما را برایش تامین کنید.

آبیاری با آب میوه یک نخل واشنگتن به چه نحوی باید باشد؟

بله،اگر پولتان از پارو بالا می رود، تقریبا می‌توانید هر گیاهی را با آب میوه آبیاری کنید، اما باید توجه داشته باشید که آب میوه در مقایسه با آب شیرین معمولی حاوی قند و مواد غذایی دیگر است(منظور من قند مصنوعی نیست، اونکه اصلا نباید اضافه شودبلکه قند خود میوه را می گویم). بنابراین، قبل از استفاده از آب میوه برای آبیاری گیاهان، به نکات زیر توجه کنید:

۱. نوع میوه: انواع میوه‌ها ممکن است مقادیر مختلفی از قند و مواد قلیایی یا اسیدی داشته باشند. برخی میوه‌ها مانند (مرکبات) غنی از اسید هستند و ممکن است منجر به خشک شدن خاک شوند و برخی مانند آب انار قلیایی است. که در هر دو صورت میتوانند موجب به هم خوردن ph شوند.در عوض، میوه‌های دیگر ممکن است شیرین و کمی سنگین باشند.

۲. ضرورت رقیق کردن: اگر قصد دارید از آب میوه برای آبیاری استفاده کنید، بهتر است ر قبل از استفاده از آب میوه، آن را با آب شیرین مخلوط کنید تا غلظت قند پایینتر شود.

۳. همواره معیارها را بررسی کنید: مطمئن شوید که گیاهان شما آب کافی هم دریافت می کنند.همانطور که انسانها زندگی بدون آب و تنها با آبمیوه برایشان سخت میشود در گیهان هم به همین شکل است.

در کل، استفاده از آب میوه برای آبیاری گیاهان یک روش البته نوآورانه است، اما بهتر است آن را به عنوان منبع آبیاری دوره‌ای و به میزان متوسط استفاده کنید. و هر وقت مطمئن شدید گیاهتان از این روش استقبال می کند ادامه دهید